1. Sana Mughal

  Sana Mughal

 2. Dulkharnayn Ashkir, Step Forward Graduate

  Dulkharnayn Ashkir

 3. Ivelina

  Ivelina Mladenova

 4. Romano Agostini, Step Forward Graduate

  Romano Agostini

 5. Emily Sanderson, NCS Graduate

  Emily Sanderson

 6. Robert Austin, NCS Graduate

  Robert Austin